Regulamin przedszkola Alutka

Regulamin Niepublicznego Przedszkola Alutka w Jaworzu

Niepubliczne Przedszkole Alutka w Jaworzu, ul. Cieszyńska 363
 

Organizacja Przedszkola:

 1. Przedszkole jest instytucją oświatową, opiekuńczą i dydaktyczno – wychowawczą oraz realizuje zadania zawarte w Statucie Przedszkola.
 2. Niepubliczne Przedszkole „Alutka” w Jaworzu jest placówką czterooddziałową, zlokalizowaną w jednym budynku.
 3. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
 4. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wypełnienie przez rodziców/ opiekunów prawnych „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola” i uiszczenie opłaty wpisowej oraz podpisanie „Umowy przyjęcia dziecka do przedszkola”.
 5. Do przedszkola przyjmowane są dzieci, które ukończyły 2,5 roku, są samodzielne i komunikują swoje potrzeby fizjologiczne. Dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym może przyjąć do przedszkola dziecko w wieku od 2 do 2,5 lat.
 6. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki ustala dyrektor przedszkola wraz z gronem pedagogicznym.
 7. Przedszkole jest czynne od godz.7.00 do 17.00 przez pięć dni w tygodniu.
 8. Termin przerwy wakacyjnej ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole i podaje do wiadomości rodziców.
 9. Do 15 czerwca każdego roku należy zgłosić chęć uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie wakacyjnym. Praca przedszkola w okresie wakacyjnym uzależniona jest od ilości zgłoszonych dzieci.
 10. Dziecko mogą przyprowadzać i odbierać rodzice, prawni opiekunowie lub upoważniona przez nich osoba pełnoletnia, po uprzednim poinformowaniu i potwierdzeniu na piśmie u dyrektora przedszkola.
 11. Dzieci należy przyprowadzać do przedszkola w godz. 7.00 – 8.30, a odbierać od godz. 13.00( grupa starsza), młodsze dzieci ( korzystające z poobiedniej drzemki) należy odbierać po godz.15.00.
 12. Przedszkole w miarę możliwości organizuje nieodpłatne zajęcia dodatkowe. Rodzaj zajęć jest uwarunkowany potrzebami rozwojowymi dzieci.
 13. Żywienie dzieci w przedszkolu odbywa się zgodnie z przepisami sanitarno -epidemiologicznymi oraz normami żywienia dzieci.
 14. Dziecko przyprowadzone do przedszkola powinno być zdrowe (bez objawów chorobowych tj. : gorączka, ostry kaszel, wymioty, biegunka).
 15. Rodzice mają obowiązek poinformować dyrektora lub wychowawcę przedszkola o chorobie zakaźnej dziecka lub zatruciu.
 16. Dziecko powinno posiadać buty zamienne, przybory do mycia zębów, piżamę, pościel , bieliznę i odzież na przebranie.
 17. Każde dziecko ma przypisane miejsce w szatni i osobny leżak .
 18. W przedszkolu jest wyznaczony czas na poobiedni odpoczynek dzieci.
 19. Praca wychowawczo – dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programową, program wychowania i edukacji przedszkolnej jest wybrany spośród programów wpisanych do wykazu programów dopuszczonych przez MEN do użytku w przedszkolu. Przedszkole może pracować w oparciu o programy autorskie opracowane przez nauczycieli i dyrekcję.
 20. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola.
 21. Do przedszkola nie wolno przynosić własnych posiłków.

Zadania Przedszkola:

 1. Pomoc rodzicom w opiece nad dziećmi w czasie ich pracy;
 2. Kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia, bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej;
 3. Budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną;
 4. Wspieranie nabywania przez dziecko kompetencji językowej, w tym umiejętności czytania i kreślenia symboli graficznych;
 5. Prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka;
 6. Współpraca z psychologiem, logopedą etc., w celu udzielania dziecku potrzebnej pomocy specjalistycznej. Korzystanie z pomocy psychologicznej, logopedycznej i pedagogicznej jest dobrowolne, a objęcie nią dzieci odbywa się za zgodą rodziców i na ich koszt.
 7. Każda grupa dzieci powierzona jest opiece odpowiedniej liczby nauczycieli, zgodnie z organizacją pracy w danym roku.
 8. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie, na tarasie przedszkolnym, zajęcia i zabawy dzieci odbywają się na wyznaczonym terenie, wyposażonym w sprzęt dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, pod stałą opieką nauczycieli.

Prawa i obowiązki dziecka:

Dzieci w przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka.

Dziecko ma prawo do:

 1. Bycia akceptowanym takim, jakim jest;
 2. Doświadczania od innych ciepła i życzliwości;
 3. Spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
 4. Snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone;
 5. Rozwijania się we właściwy dla siebie sposób i we właściwym dla siebie tempie;
 6. Pomocy i ochrony w sytuacjach związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami;
 7. Samodzielnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy, gdy jest potrzebna;
 8. Zabawy i wyboru towarzyszy zabaw;
 9. Różnorodności doświadczeń;
 10. Zdrowego żywienia.

Przedszkole zachęca dzieci do:

 1. Aktywności, twórczości, eksperymentowania;
 2. Samodzielności w podejmowaniu zadań i dokonywaniu wyborów;
 3. Zaradności wobec sytuacji problemowych;
 4. Działania zespołowego z rówieśnikami, młodszymi i starszymi kolegami;
 5. Poznawania swoich możliwości i ograniczeń, akceptacji siebie i innych;
 6. Tolerancji, otwartości wobec innych;
 7. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa własnego i innych dzieci.

Dziecko ma obowiązek:

 1. Przestrzegać zawartych umów,
 2. Dbać i szanować swoją i cudzą własność,
 3. Dbać o swój wygląd i estetykę ubrania,
 4. Stosować zasady bezpiecznego zachowania się w pomieszczeniach przedszkola i w ogrodzie przedszkolnym,
 5. Przestrzegać zasad obowiązujących podczas spacerów i wycieczek,
 6. Przestrzegać zasad dotyczących zgodnej współpracy w grupie – bez przemocy, stosować się do poleceń nauczyciela podczas zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 7. Postępować z ogólnie przyjętymi normami społecznymi ( kultura bycia).

 

Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów

Prawa rodziców:

 1. Zaznajamiania się z zadaniami dydaktyczno - wychowawczymi;
 2. Uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka, jego postępów, osiągnięć i niepowodzeń;
 3. Uzgadniania z nauczycielami kierunku i zakresu zadań indywidualnych realizowanych w przedszkolu i w domu;
 4. Uzyskiwania porad w sprawach wychowania i rozwoju dziecka;
 5. Wyrażania swoich opinii na temat pracy placówki;
 6. Uczestnictwa w zajęciach organizowanych celowo dla rodziców i dzieci,
 7. Udziału w otwartych uroczystościach przedszkolnych.

Obowiązki rodziców:

 1. Przedszkole wymaga od rodziców i opiekunów przestrzegania obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola w godzinach pracy placówki. Dzieci mogą być również odbierane przez dysponujące pisemnym upoważnieniem rodziców lub opiekunów osoby pełnoletnie, które mogą przejąć odpowiedzialność prawną i zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo.
 2. Rodzice są zobowiązani do dostarczenia nauczycielom oświadczeń o osobach, które są upoważnione do odbioru dzieci z wyszczególnieniem nazwisk, imion i numerów dowodów tych osób. W sytuacji, gdy na oświadczeniu nie figuruje osoba chcąca odebrać dziecko – przedszkolak nie może być jej oddany.
 3. Rodzic lub inna osoba dorosła przyprowadzająca dziecko musi wprowadzić je do budynku przedszkolnego, do szatni, rozebrać je i przekazać pracownikowi obsługującemu lub upewnić się, że dziecko weszło do sali i jest pod opieką nauczyciela. Dopiero wtedy rodzic lub opiekun może opuścić budynek przedszkola.
 4. Z chwilą przekazania rodzicom (opiekunom prawnym) lub upoważnionej przez nich osobie dziecka stają się oni odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo.
 5. Osoba odbierająca dziecko z przedszkola musi być pełnoletnia, nie może być pod wpływem alkoholu i innych używek.
 6. Rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy przedszkola (7:00 – 17:00).

Prawa i obowiązki pracownicze regulują przepisy Kodeksu Pracy.

Home | Przedszkole Alutka | Dla Rodziców | Galeria | Kontakt
Copyright © 2017 - Niepubliczne Przedszkole "Alutka". Wszelkie prawa zastrzeżone.
Hand Drawn Ornaments by TrendyPacks.com / CC SA 4.0  |   Colorful Design Elements by Designious.com / CC A 4.0  |   Cartoon Clouds In Sky Vector by Freevector.com / SL